1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-methoxyphenanthren-3-ol

1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-methoxyphenanthren-3-ol
编号KY118346
产品名称1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-methoxyphenanthren-3-ol
英文名称1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-methoxyphenanthren-3-ol
CAS16625-57-3
分子式 C19H21NO2 分子量 295.38

询价

Change